Boyraz Legal Membership

Onbeperkt juridisch advies en incassoservice

Membership

Wij adviseren voor elk rechtsgebied waar je als ondernemer mee te maken krijgt. Voor slechts €49,00 per maand exclusief BTW bel je onbeperkt met je eigen jurist voor juridisch advies. Samen met je eigen jurist bespreek je ieder mogelijke situatie waar je als ondernemer mee te maken kan krijgen. Om uiteindelijk tot een gepaste oplossing te komen. 

Incassoservice

Betaalt uw klant de factuur niet en reageert hij niet op uw herinneringen? Dan schakelt u onze incassospecialist in. Hij neemt het aanmaningsproces van u over en spoort de klant aan te betalen. De meeste facturen innen we op deze manier succesvol.

Voor slecht €49,00 per maand onbeperkt juridische advies en incassoservice.

Betaalt de klant toch niet? In overleg met u staan wij u bij in een gerechtelijke procedure.

Wij dagvaarden uw klant en procederen voor u. Krijgt u een conflict met de debiteur over de factuur? Ook dan staan onze juristen u bij.

Kortom:

 • Voorkom hoge kosten voor juridische hulp en incassobijstand;
 • Een Inhouse jurist bij u in de buurt;
 • Wij innen uw onbetaalde facturen;
 • Onbeperkt telefonisch juridisch advies.

Hoe sluit ik het abonnement af?

Door uw gegevens via ”contact” naar ons toe te sturen zodat wij zo spoedig mogelijk met u persoonlijk in contact kunnen komen.

Het membership is maandelijks eenvoudig en op ieder moment opzegbaar via info@boyrazlegal.com.

Voorwaarden abonnement onbeperkt advies

 

Definities

 1. Opdrachtgever: de partij, waaronder tevens begrepen Boyraz Legal Members, welke de door Boyraz Legal aangeboden diensten en producten afneemt.
 1. Boyraz Legal Jurist: de aan Boyraz Legal verbonden jurist welke werkzaamheden verricht voor Opdrachtgever.
 1. Boyraz Legal Members: Opdrachtgevers die een Member zijn geworden bij Juristenkantoor Boyraz Legal en onbeperkt kunnen bellen met een eigen jurist.

 Voorwaarden dienstverlening onbeperkt bellen

 1. Onze juristen geven telefonisch advies op uw juridische vraag.
 2. De Boyraz Legal Jurist doet een conflict check of er geen tegenstrijdige belangen zijn met bestaande Opdrachtgevers van Juristenkantoor Boyraz Legal (hierna te noemen: Boyraz Legal). Indien er sprake is van een conflicterend belang dan is de Boyraz Legal Jurist niet verplicht je bij te staan.
 3. Indien de Boyraz Legal Jurist voor Opdrachtgever kan optreden dan analyseert de Boyraz Legal Jurist jouw juridische positie aan de hand van de door uw verschafte informatie en geeft u vervolgens (uitsluitend) telefonisch advies.
 4. Het onbeperkt bellen met je eigen jurist is uitsluitend bestemd voor Opdrachtgevers van het Boyraz Legal, die een Boyraz Legal Membership hebben afgesloten. Het Boyraz Legal Membership geldt niet voor aan Opdrachtgever gelieerde (dochter)ondernemingen, daarvoor dient een separaat abonnement te worden afgesloten. Het Boyraz Legal Membership is per email opzegbaar aan het einde van elke kalendermaand, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
 5. De Boyraz Legal Jurist behandelt en adviseert alleen over vragen waarop uitsluitend het Nederlands recht van toepassing is en waarin de Nederlandse rechter bevoegd is.
 6. Iedere aansprakelijkheid van Boyraz Legal is beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar uitbetaalt in het desbetreffende geval.
 7. De algemene voorwaarden van Boyraz Legal zijn uitsluitend van toepassing. Opdrachtgevers van Boyraz Legal erkennen de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst met Boyraz Legal te hebben ontvangen en akkoord te zijn met de toepasselijkheid daarvan.

Zaakafhandeling op ‘’fixed price’’ basis

 1. Voor een vaste prijs kun je de gehele zaak uitbesteden bij Boyraz Legal. Bij Zaakafhandeling krijgt Opdrachtgever een vast contactpersoon en een pragmatische en kostenefficiënte afhandeling van de zaak.
 2. Om jouw belangen en de belangen van de overige Boyraz Legal Opdrachtgevers zo goed mogelijk te behartigen doet de Boyraz Legal Jurist eerst een conflict check of er geen tegenstrijdige belangen zijn met bestaande Opdrachtgevers van Boyraz Legal. Indien er sprake is van een conflicterend belang dan is de Boyraz Legal Jurist niet verplicht jou bij te staan.
 3. De Boyraz Legal Jurist zal ongeveer 9 uur besteden aan de Zaakafhandeling. Wanneer de Zaakafhandeling veel meer tijd vraagt dan zullen de meerkosten tijdig met Opdrachtgever worden besproken.

Wat u kunt verwachten als eisende partij

 1. Bestuderen en overleg voeren over de door Opdrachtgever aangeleverde stukken en maken van een plan van aanpak.
 2. Opstellen van een brief aan de wederpartij, waarin de vordering wordt onderbouwd, dan wel een voorstel wordt gedaan tot een minnelijke regeling.
 3. Indien de wederpartij niet voldoet aan de vordering dan zal de Boyraz Legal Jurist in overleg met Opdrachtgever een dagvaarding opstellen en laten betekenen door de deurwaarder en de zaak verder aanhangig maken.
 4. De Boyraz Legal Jurist zal Opdrachtgever bijstaan bij één gerechtelijke zitting. Indien er meerdere zittingen plaatsvinden dan zullen de eventuele meerkosten tijdig met u worden besproken.

Wat u kunt verwachten als gedaagde

 1. Bestuderen en overleg voeren over de door Opdrachtgever aangeleverde stukken en maken van een plan van aanpak.
 2. De Boyraz Legal Jurist zal een eerste reactie aan de eisende partij sturen of een processtuk opstellen, indien er sprake is van een gerechtelijke procedure.
 3. De Boyraz Legal Jurist zal Opdrachtgever bijstaan bij één gerechtelijke zitting. Indien er meerdere zittingen plaatsvinden dan zullen de meerkosten tijdig met Opdrachtgever worden besproken.
 4. De kosten verbonden aan de procedure i.c. gerechtsdeurwaarder, griffierecht, reiskosten, ingeschakelde deskundige, vertalers en/of derden en eventuele proceskostenveroordeling komen voor rekening van Opdrachtgever.
 5. Boyraz Legal zal de doorbelasting van kosten duidelijk specificeren.

Onbeperkt Incasso service

 1. Onbeperkt incasso service is uitsluitend bestemd voor Opdrachtgevers van Boyraz Legal, die een Boyraz Legal Membership hebben afgesloten.
 2. Alle buitengerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties komen voor rekening van Boyraz Legal.
 3. De Boyraz Legal Member dient alvorens de incasso aan te leveren de tegenpartij een herinneringsbrief toe te sturen waarbij de buiten gerechtelijke incasso kosten worden
 4. De nieuwe incassozaak kan per e-mail worden verzonden naar incasso@boyrazlegal.com onder vermelding van uw klantnummer.
 5. De Boyraz Legal Member dient onderstaande documenten als bijlage aan te leveren:
  1. de overeenkomst indien aanwezig;
  2. bewijs van aflevering oftewel in ontvangst name;
  3. de fact(u)ur(en);
  4. de herinneringsbrieven.
  5. indien aanwezig het telefoonnummer en e-mailadres van de debiteur.

Verdere belangrijke bepalingen 

 1. Opdrachtgever zal de Boyraz Legal Jurist tijdig op de hoogte houden van de belangrijke ontwikkelingen in het dossier en ook tijdig alle gevraagde en relevante stukken toesturen.
 2. Indien blijkt dat Opdrachtgever de Boyraz Legal Jurist onvolledig of onjuist informeert dan is de Boyraz Legal Jurist gerechtigd zijn werkzaamheden neer te leggen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige restitutie van reeds betaalde bedragen.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Boyraz Legal is beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar uitbetaalt in het desbetreffende geval. De algemene voorwaarden van Boyraz Legal zijn uitsluitend van toepassing en Opdrachtgever erkent de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst met Boyraz Legal te hebben ontvangen en akkoord te zijn met de toepasselijkheid daarvan.
 4. De Boyraz Legal Jurist behandelt alleen zaken waarop Nederlands recht van toepassing is en waarin de Nederlandse rechter bevoegd is.
 5. Onder ‘gerechtelijke procedure’ worden ook andere scheidsrechterlijke instanties als een geschillencommissie of een arbitragecommissie verstaan.
 6. Boyraz Legal is gerechtigd haar werkzaamheden te beëindigen als er na gerede inspanning en na overleg met Opdrachtgever geen uitzicht (meer) is op het gewenste resultaat. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot restitutie van betaalde bedragen.
 7. Indien Boyraz Legal de behandeling staakt op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever is Opdrachtgever niet gerechtigd tot restitutie van betaalde bedragen.